มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถทางด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการ "ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์" รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 

รับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2560