รับตรง เทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 120 คน และหลักสูตรกายภาพบำบัด 100 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560