รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2560 รอบ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

เปิดรับสมัคร ถึง 31 พฤษภาคม 2560