รับตรง โครงการร่วมมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 5 คน

เปิดรับสมัคร  1-30 เมษายน 2560