รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 60

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน

เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2560