รับตรง ควบ 2 ปริญญา แพทย์แผนจีน และ ภาษาจีน ม.พะเยา 60

โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560