รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 6 ปี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2  จำนวน 11 คน

เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2560