การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับสมัคร
+ วิชาเอกดนตรีไทย
+ วิชาเอกดนตรีสากล

เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2560