รวม รับตรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 30 โครงการ ปิดรับ เมษายน 60

รวมโครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30 โครงการ
ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนเมษายนนี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  
รับตรง พยาบาลทหารบก พยาบาลทหารอากาศ พยาบาลทหารเรือ พาณิชย์นาวี  ทันตะแม่ฟ้าหลวง, ครูฟิสิกส์ ศิลปากร , ทันตะ ทวิภาษา ธรรมศาสตร์ , สัตวแพทย์ ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย โครงการ ปิดรับ  
แม่โจ้ รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560 4 เมษา
ขอนแก่น รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 60 ใน 17 คณะรวม 393 คน  7 เมษา
ขอนแก่น รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี 60 10 เมษา
  รับตรง ทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 60 10 เมษา
ศิลปากร รับตรง โครงการปกติและโครงการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 60 ครั้งที่ 2  10 เมษา
มหาสารคาม รับตรง โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 60 12 เมษา
หอการคา้ รับตรง ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา ม.หอการค้า 2560 16 เมษา
  รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 60 รอบ 4 16 เมษา
  รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2560 16 เมษา
มอ รับตรง โครงการ เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี 2560 17 เมษา
ศิลปากร รับตรง  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 60 17 เมษา
แม่ฟ้าหลวง รับตรงทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 17 เมษา
เกษตรศาสตร์ รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 
19 เมษา
  ระเบียบการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 2560 19 เมษา
มอ รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 จำนวน 30 คน 21 เมษา
  รับตรง สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ นานาชาติ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 60
21 เมษา
  รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 60 23 เมษา
ศิลปากร รับตรง วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) หลักสูตร 5 ปี ม.ศิลปากร 60  24 เมษา
บูรพา รับตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 60
เรียนฟรีตลอดหลักสูตร+เบี้ยเลี้ยง
25 เมษา
มหิดล รับตรง สาธารณสุข และ การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 60  25 เมษา
บูรพา รับตรง ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560 รอบ 2
กว่า 2,000 คน
25 เมษา
วลัยลักษณ์ รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 รอบ 2 25 เมษา
เกษตรศาสตร์ รับตรงทั่วประเทศ นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60 28 เมษา
มอ โครงการ ศึกษิตศิลปะ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ปี 60 (รอบที่ 2)  28 เมษา
  รับตรง ม.ราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 30 เมษา
ขอนแก่น รับตรง โครงการร่วมมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60  30 เมษา
วลัยลักษณ์ รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ
หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 60
30 เมษา
แม่โจ้ รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่โจ้ วิทยาเขต ชุมพร และ แพร่ ปีการศึกษา 2560  30 เมษา
บูรพา รับตรง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 60 รอบ 2   30 เมษา
ธรรมศาสตร์ รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 60 30 เมษา