รับตรง การบิน เภสัช 4 ปี สาธารณสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 60

       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับตรง การบิน เภสัช 4 ปี สาธารณสุข บัญชี วิทยาการจัดการ         

     EAU.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ  จบแล้วมีงานทำแน่นอน  เป็นมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ หลักสูตรทันสมัย บวกทักษะการสอนที่เร้าใจ สนุกสนาน เน้นทักษะ  ด้านภาษาและสร้างความ แตกต่างอย่างโดดเด่น ส่งเสริมความเป็นสากล  มีหลักสูตร ให้นักศึกษาไปใช้ชีวิตแลกเปลี่ยน  ประสบการณ์ในต่างประเทศทุกคนในคณะ เน้นให้คำปรึกษาที่อบอุ่นเป็นกันเอง ควบคู่กับกิจกรรมที่    ครื้นเครง ในบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์รีสอร์ท แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจดังรายละเอียดต่อไปนี้  

คณะการบิน คณะ Hot ปัง ดังเวอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบินแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่เรียนครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี 54-59 ติดอันดับ1 ใน 3 แห่งจากทั้งหมด 28 แห่งที่เปิดสอนทางด้านการบิน อยู่ในระดับคุณภาพ (ลงข่าวไทยรัฐออนไลน์    

  วันที่ 19 มี.ค.59) หลักสูตรได้รับมาตรฐานสากลในระดับ มีไปดูงานและเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ  ค่าเทอมๆ ละ 40,000 บาท คุณสมบัติรับ ผู้ที่จบการศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.3 ผู้หญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 cm.ชายสูงไม่ต่ำกว่า 165 cm  เกรดเฉลี่ย   2.3 ขึ้นไป มีห้องปฏิบัติการด้านการบิน เพื่อให้ น.ศ.ได้ฝึกปฏิบัติจริง มีแหล่งฝึกงานกับหน่วยงานที่มีชื่อในอุตสาหกรรมการบิน สายการบินต่าง ๆ บริษัทที่ให้บริการภาคพื้น แก่สายการบิน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษาได้งานทันทีก่อนจบ และได้งานตรงกับสายที่เรียนมาโดยตรง สามารถประกอบอาชีพ นักบินของบริษัทสายการบิน จบมาได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นพนักงานสายการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายอำนวยการบิน พนักงานบริการภาคพื้น พนักงานบริการจราจรทางอากาศ พนักงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน อาจารย์สถาบันการศึกษาวิทยากร บุคลากรของหน่วยงานราชการ มีโควตาพิเศษ สอบตรงสัมภาษณ์บ่าย ประกาศผลพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 25 เม.ย.60 ค่าเทอม 40,000 บาท ค่าสมัคร 300 บาท สนใจสมัครด่วนค่ะ โควตาการบินภาคปกติเฉพาะใช้ทุนส่วนตัวชำระค่าเทอมเต็มจำนวนเท่านั้น และมีภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียว ผ่อนและกู้ค่าเทอมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

** คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

เครื่องสำอางค์ และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสิรมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สอนเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนา สูตรตำหรับได้ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ได้ไปฝึกงานกับสถานประกอบการณ์ที่มีชื่อเสียงและได้  มาตรฐาน เพื่อ   เพิ่มประสบการณ์ในวิชาชีพ เป็นสาขาขาดแคลนรายได้ดี สามารถไปประกอบอาชีพหลากหลาย  เช่น ผู้ให้คำ ปรึกษาการผลิตเครื่องสำอางค์ นักควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอางค์ นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์    ผู้เชี่ยวชาญสกัดสารธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ นักวิจัยคิดค้นสูตรตำรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและประเมินผิว ค่าเทอม 60,000 บาท รวมค่าชุด น.ศ. กู้เรียนได้ 3 รับผู้จบชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยว 2.3 ขึ้นไป สอบเช้าทราบผลบ่ายพร้อมรายงานตัวเลยจัดสอบทุกวันพุธ ค่าสมัคร 500

  ****คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอน 3  เปิดสอน 3 สาขา ค่าเทอม 45,000 บาท รวมค่าชุด น.ศ. ค่าสมัคร 500 บาท เป็นกลุ่มวิชาชีพขาดแคลนเป็นที่ต้องการของชุมชน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสาธารณสุขชุมชน มีห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อฝึกปฏิบัติที่สมบูรณ์การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำทุกคนทันที กู้ค่าเทอมได้เต็มจำนวน  ***สาธารณสุขชุมชน อาทิ นักวิชาการสาธารณสุข หมออนามัย สาธารณาสุขชุมชน นักวิชาส่งเสริมคุณภาพ ใน รพ.หรือหน่วยงานทางสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน  

***อนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ จนท.และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ผลกระทบและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ นักสุขาภิบาล ทำงานได้ทั้งภาครัฐ และสถานประกอบการเอกชน

 ***อาชีวอนามัยและความปลอดภั อาทิเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชน

**หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ค่าเทอม 27,000 บาท บัญชี EAU มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผ่านการแข่งขันตั้งแต่ปีที่ 1 น.ศ.ตั้งแต่ปี3 ทุกคนได้เข้าร่ววมกิจกรรมนักลงทุนรุ่นใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มหลักสูตรพิเศษเตรียมสอบ TAX AUDITOR ให้ น.ศ.ทุกคนในช่วงชั้นปีที่4 เทอม1 ฟรี มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนา น.ศ.และจัดหาแหล่งงานรองรับทันทีเมื่อจบการศึกษา เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชีเพื่อสอบ TOEIC ค่าเทอมๆ กู้ กรอ.ได้ มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

**คณะวิทยาการจัดการ สามาถทำงานได้ทุกหน่วยงานราชการในตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป จนท.วิเคราะห์นโยบายและและแผน ข้าราชการ อบต. เทศบาล และ อบจ. ข้าราชพลเรือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สามารถทำงานในภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ อาทิ ไฟฟ้า การประปา องค์การโทรศัพท์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยกรบุคลล นักวิเคราะห์โครงการระบบงาน และเลขานุการ มีโครงการฝึกงานและศึกษาดูงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายการทำงานที่กว้างขวางพร้อมสนับสนุนให้ น.ศ.ได้ทำงานกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียว ค่าเทอม 25,000 บาท กู้เรียนได้

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.กัลยวีร์  สายโพธิ์ อ.ปู เบอร์โทรและ
ID LINE 0945692145               

 **สมัครด่วน** ไม่ต้องเสียเวลารอของรัฐ
เพราะหลักสูตรเราโดดเด่นเน้นวิชาการ  และจบมามีงานที่ดีทำ

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียตั้งอยู่ 200 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 5)
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี