รับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  ในโครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร ถึง 21 เมษายน 2560

  1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย)   6 คน
   2. สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ)  6 คน
   3. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  18 คน
   4. สาขาวิชาสังคมศึกษา 6 คน
   5. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 6 คน
   6. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์) 6 คน
   7. สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล  6 คน