รับตรง หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี นานาชาติ ETM ลาดกระบัง 60 รอบ 2

 
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560
 
Bachelor of Science Engineering and Technology Management Academic Year 2017 
เปิดรับสมัครถึง 14 เมษายน 2560