รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 50 คน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2560