รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 60

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประเภททุนสภากาชาดไทย  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2559 

เปิดรับสมัคร ถึง 28 เมษายน 2560

 ใบสมัคร [134 kb]
 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย [124 kb]
 รายละเอียดการรับสมัคร [191 kb]