รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 60

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ, โครงการ TSU Smart Engineering , โครงการตามรอยสายตรง , โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ

ลำดับ โครงการ
1

โครงการ TSU Smart Engineering ปีการศึกษา 2560
รับหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

ปิดรับ 13 กรกฎาคม 2560

2

โครงการตามรอยสายตรง ปีการศึกษา 2560 
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร

ปิดรับ 22 พฤษภาคม 2560

3

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 
พิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ

ปิดรับ 22 พฤษภาคม 2560

4

โครงการรับตรง วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 

ปิดรับ 18 พฤษภาคม 2560