รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT พระนครเหนือ 60

โครงการสมทบพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT ตามรายวิชาที่คณะกำหนด (ไม่มีสอบข้อเขียน) และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (มีการสอบข้อเขียน)] ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560