ม.วลัยลักษณ์ สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัช คะแนนอยู่ 5 อันดับแรกของ ม.รัฐ

Admissons 60 ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับใครที่สนใจจะสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะคะแนนต่ำสุด ของ ม.รัฐ เลยจ้า หลายคนอาจจะคิดว่า คุณภาพจะสู้ ม.ใหญ่ได้ ล่าสุดผลสอบ ใบวิชาชีพเภสัชกรรม รอบแรก สอบผ่าน 100% รอบสอง 95% คะแนนอยู่ที่อันดับที่ 5 ของ ม.รัฐ !!   น้องๆปี60 ก็ถ้าสนใจ เภสัช วลัยลักษณ์ ก็เตรียมรอสมัครได้เลย !

............................
Credit      matichon.co.th/news/556144

ภญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 การสอบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม และส่วนที่ 2 เป็นการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ จัดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ว่า มีนักศึกษาที่เรียนด้านเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าสอบ ในส่วนของนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.มีผู้เข้าสอบ 40 คน ปรากฏว่าสอบผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้ง 40 คน หรือคิดเป็น 100% และสอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ 38 คน คิดเป็น 95% เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบครั้งนี้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มวล.ทำให้ลำดับของ มวล.อยู่ใน 5 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยรัฐที่มีผลการสอบสูงสุด

ภญ.จิราพรกล่าวว่า ตลอดการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 6 ปี ประกอบด้วยการเรียนในมหาวิทยาลัย 5 ปี และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยา และบริษัทยาต่างๆ อีก 2,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 ปี เป็นเส้นทางของการสำเร็จของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ที่ผลสอบครั้งนี้มีคะแนนสูงเป็นผลจากความตั้งใจในการเรียนรู้ และการเพียรพยายามในการฝึกฝนของนักศึกษา นอกจากนี้ ความพร้อมของแหล่งค้นคว้า หนังสือตำรา ตลอดจนสถานที่ในการฝึกปฏิบัติ และทักษะในการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ ที่เพียงพอรองรับการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนของนักศึกษา การช่วยเหลือกันระหว่างชั้นปี และรุ่นพี่รุ่นน้อง อีกทั้ง การดูแลเอาใจใส่ การสร้างขวัญและกำลังใจ และสร้างความมั่นใจ ของคณาจารย์ และบุคลากรในสำนักวิชา ในการดูแล และให้คำแนะนำเป็นสิ่งสำคัญ นำไปสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย