รับตรง ราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 60 รอบ 2

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2560 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง ธนาคารทหารไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ และงานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม