รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แม่ฟ้าหลวง 60 รอบที่ 2

          ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2  มีรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

4

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560