รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ อัญมณีและเครื่องประดับ มศว 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็น 
นิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
รับตรงทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 

เปิดรับสมัคร 17-31 พฤษภาคม 2560