รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รวม 185 คน

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT 20%  PAT1 30%  PAT2 50%

สาขาที่เปิดรับ
เทคโนโลยีการบรรจุ 40 คน
เทคโนโลยีชีวภาพ 40 คน
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 40 คน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 50 คน

เปิดรับสมัคร 1-20 มิถุนายน 2560