รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60


รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 โครงการปริญญาตรี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (บางเขน) 
สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-20 มิถุนายน 2560 
ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รายละเอียดการรับสมัคร | เว็บไซต์โครงการ | ใบสมัคร