รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี เพิ่มเติม 60

ประกาศรับสมัคร : โครงการ Direct Admission
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึง วันอังคารที่  20 มิถุนายน 2560