วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา BUUIC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี (สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ทุกรายวิชา)

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

- การตลาด (Marketing)
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
- การเงิน (Finance)
- การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
- การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (International Hospitality and Tourism Management)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts (B.A.)

- ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Communication Skills for Human Resource Development)
- การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ (Global Business Communication)

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)

- นิเทศศิลป์และการออกแบบ (Communication Arts and Design)