ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตร 4 ปี คณะการบริหารและการจัดการ คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT และมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560