มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา โอเน็ต O-NET 2560 ป.6 ม.3 ม.6 // ม.6คณิตศาสตร์ เพิ่มจำนวนข้ออัตนัย !!

รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแตละรายวิชา โอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นป.6 ,ม.3 และ ม.6

สำหรับ ม.6  O-NET วิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณิตศาสตร์ ปี 59  ปรนัย 32 ข้อ อัตนัย 8 ข้อ
                ปี 60  ปรนัย  28 ข้อ อัตนัย 12 ข้อ

วิทยศาสตร์ ปี 59 ปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนนน
                ปี 60 ปรนัย 50 ข้อ 80 คะแนน