วิจารณ์สนั่น ไม่เป็นธรรม !!?? จุฬาฯผุดโครงการให้โควตา นร.สาธิตจุฬาฯกว่า 80 คน

โลกออนไลน์โดยเฉพาะในแอพลิเคชั่นไลน์ มีการแชร์ข้อมูล ระบุว่า ในปี 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดโควตาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) จำนวนหลายสิบอัตรา ซึ่งอาจทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรมในการรับเข้าเรียนหรือไม่  เมื่อสืบค้นในอินเตอร์เน็ตพบว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

จากการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (http://tcas61.cupt.net/) พบแบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 รหัสมหาวิทยาลัย 0001 ชื่อมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในประกาศ รอบที่ 2 พบข้อมูลการรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ กลุ่ม นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ)

ซึ่งในลำดับที่ 59 -75 พบโครงการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) จริง โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดรับกว่า 8 คณะ อาทิ คณะครุศาสตร์ 5 สาขา คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5 สาขา  คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์  รวมจำนวนกว่า 80 คน

ขณะที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบางส่วนแสดงความเห็นว่า การมีโควตาเข้าจุฬาฯดังกล่าว น่าจะส่งผลให้การสอบเข้าสาธิตจุฬา ดุเดือดขึ้น โดยจากการตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ปรากฎในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2559 ระบุว่า มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 168 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 176 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 192 คน

Credit  https://www.matichon.co.th/news/579357