รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60 รอบ 3 รวม 18 สาขาวิชา 452 คน !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 

สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 29 มิถุนายน 2560