รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ใน 5 สาขา รวม 150 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2560