รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 วันที่ 15-22 มิ.ย.นี้

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) โดยวิธีรับตรง

เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน ถึง 22 มิถุนายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)                   จำนวนรับ  25  คน

   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)                 จำนวนรับ  20  คน

   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)              จำนวนรับ  10  คน

   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)   จำนวนรับ  30  คน