รับตรง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน

เปิดรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 60