การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรที่ วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Arts
- Airline Business  ธุรกิจการบิน
-  Tourism Management  การจัดการท่องเที่ยว
- Hotel Management การจัดการโรงแรม  วิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
Bachelor of Business Administration
สาขา International Business การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ