รับตรง เพิ่มเติม วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2560 จำนวน 15 คน เปิดรับ 3-7 ก.ค. นี้

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย(วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)  จำนวน 15 คน

คุณสมบัติ
+ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติ
+ GPX 2.75 ขึ้นไป
+ ผ่านการสอบ GAT PAT1 PAT2

เปิดรับสมัคร 3-7 กรกฎาคม 2560 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก