รับตรง ICT ม.มหิดล ขยายเวลารับตรงรอบยื่นคะแนนถึง 20 ก.ค.นี้

     คณะ ICT ม.มหิดล ชวนนักเรียน ม.ปลาย สายวิทย์ ศิลป์คำนวณ สมัครสอบตรงเข้าเรียนด้านไอที หลังขยายเวลาการรับตรง รอบยื่นคะแนน จนถึงวันที่ 20 ก.ค. นี้ 
       
       รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขณะนี้คณะ ICT ม.มหิดล ได้ขยายเวลาสมัครสอบตรงเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในรอบยื่นคะแนน ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ก.ค. 2560 ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ สามารถยื่นสมัครสมอบได้ทันที ซึ่งการเรียนในคณะ ICT ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สรรพวิชาด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อผสม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และ การจัดการระบบสารสนเทศ ที่ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยและระดับโลกอยู่ในขณะนี้ โดยเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเข้มข้น ได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในสรรพวิชาดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสมัครรอบยื่นคะแนนนี้ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 24410909 ต่อ 111 หรือ https://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/schedule.html
       
       “คณะ ICT ม.มหิดล มีหลักสูตร ICT นานาชาติที่โดดเด่นทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ผลิตบุคลากรชั้นนำด้าน IT ปีละกว่า 200 คน นอกจากนี้ คณะ ICT ม.มหิดล ยังได้จัดกิจกรรมด้าน IT ในระดับชาติ และนานาชาติ มาหลายกิจกรรมทุกปี เช่น การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM ICPC งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICT-ISPC และเมื่อเร็วๆ นี้ คือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Science in Action: Toward Thailand 4.0 ร่วมกับการแข่งขัน MUICT-DataHack ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม นักเรียนและนักศึกษา มาประลองความสามารถผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้าน Data Science และ Engineering เป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทางวิชาการจึงเป็นกลไกหลักที่ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษาของคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก ได้ร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานและร่วมงานวิจัยในต่างประเทศจำนวนมากในแต่ละปี และเป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทชั้นนำต่างๆ” รศ.ดร.เจริญศรี กล่าว 

เว็บไซคต์หลัก