ขอรับทุน สำหรับผู้สอบติด โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยช์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ทุน

ระหว่างวันที่ 3 - 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก