โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 2561

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง
 Thai University Central Admission System TCAS 2561 จำนวน 278,644 คน
 
การรับด้วย Portfolio รับ 72,613 คน  
การรับแบบโควตา รับ 85,436 คน
การรับตรงร่วมกัน รับ 59,167 คน
การรับแบบ Admissions รับ 35,836 คน
การรับตรงอิสระ รับ 26,042 คน

เว็บไซคต์หลัก