รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ม.อุบลราชธานี 2560 จำนวน 240 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 240 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th

เปิดรับบตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก