รับตรง รอบ 3 ม.ราชภัฏจันทรเกษม 60 กว่า 1400 คน ปิดรับ 17 ก.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคในเวลาราชการ ประเภทรับตรงรอบที่ 3 ใน 5 กว่า 1.4 พันคน !!

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ก.ค.60

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก