ด่วน รับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยบูรพา 60 รวม 835 คน เปิดรับ 15-22 ก.ค. 60

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ใน มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) รวม 835 คน

คุณสมบัติ
+ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ไม่เป็นผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของม.บูรพา 60
+ มีคะแนน GPAX GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ

เปิดรับสมัคร 15-22 กรกฎาคม 2560

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก