รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 ปี 60 จำนวน 50 คน


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 จำนวน 50 คน

เปิดรับสมัคร 12-31 กรกฎาคม 2560

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก