รับตรง คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน 

หลักสูตรที่เปิดรับ
สาขาวิชาการออกแบบอุตาหกรรม  30 คน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน

ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก