ด่วน รับตรง เศรษฐศาสต์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์ระรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน

เปิดรับสมัคร ถึง 20 กรกฎาคม 2560

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก