เนื้อหาสาระ ที่ใช้สอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561

การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท  ได้เผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาสาระ ที่ใช้สอบวิชาเฉพาะกสพท ปีการศึกษา 256  โดย เนื้อหาสาระที่ใช้สอบ คือ

1 การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่องโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างวิจารณญาณ
2 การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

สรุปสั้นๆ ง่ายรูปเดิมเดียวกับปีก่อนๆ จ้า >..<

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก