คณะแพทย์ศิริราชเปิดบ้านแนะนำ 5 หลักสูตรปี61 รับได้ 567 คน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดบ้านแนะนำ5 หลักสูตรปี 2561 ให้ครูแนะแนว ถ่ายทอดข้อมูลสู่เด็กก่อนตัดสินใจเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

วันนี้(21ก.ค.)ที่อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กล่าวว่า ในการศึกษา2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบ ทีแคส  ซึ่งเป็นระบบการรับนักศึกษา 5รอบ เป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง คณะแพทยศาสตร์จึงได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตรฯ ขึ้น เพื่อให้อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพของทุกหลักสูตร ทั้งในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และระดับปริญญาตรี รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าในวิขาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแนะนำนักเรียนก่อนตัดสินใจเลือกคณะและสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ กล่าวต่อไปว่า ในปีการศึกษา2561 คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใน 5 หลักสูตร รวม 567 คน ดังนี้ 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 292 คน 2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 60 คน 3.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 25 คน  4.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 40 คน และ5.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 150 คน ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.educationsi.sicsc.net/

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า คณะแพทย์ฯ มีระบบการดูแลนักศึกษา ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยอยากให้นักศึกษาวิจัยได้ดีเพื่อต่อยอดในการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงระบบการดูแลกายใจ การจัดหอพักบริการ ที่สำคัญยังมีทุนการศึกษาให้ จึงขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้เรียนที่ไม่จบการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์แน่นอน 

Credit   เดลินิวส์