มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ และ เนื้อหาการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 2561

น้องๆ เด็ก61  ที่กำลังเตรียมตัวสอบ  วันนี้ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูล  
จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ และ 
เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint)  ประจำปีการศึกษา 2561  

โดย รูปแบบข้อสอบยังคงเป็นแบบ ปรนัย 5 ตัวเลือกทุกวิชาครับ

 

รูปแบบข้อสอบและเนื้อหาการสอบวิชาสามัญ 61