รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน คัดเลือกโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

คุณสมบัติ
+กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์ เกรดไม่ต่ำกว่า 3.25
+ เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือ หมอพื้นบ้าน หรือเป็นญาติที่สืบสายโลหิต

สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษา ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก