มาแล้วจ้า รับตรง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561รวม 4,845 คน

ระเบียบการโดยละเอียดยังไม่มาจ้า แต่จำนวนรับมาแล้ว

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


จำนวนรับสมัคร ในแต่ละรอบ
Clearing House  รอบ 1 จำนวน  120 คน
Clearing House  รอบ 2 จำนวน  595 คน
Clearing House   รอบ 3 จำนวน 2,090 คน
Clearing House   รอบ 4 จำนวน 2,040 คน
Clearing House  รอบ 5 จำนวน  0 คน 

รวม 4,845 คน

จำนวนรับสมัครและสาขาที่เปิดรับ 

เว็บไซคต์หลัก