รับตรง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง 60


ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 183 อัตรา   

ปล. รับเฉพาะคนจบ ปวช. ไม่รับ คนจบ ม.6 นะครับ

เปิดรับสมัครถึง 18 สิงหาคม 2560

เว็บไซคต์หลัก