มทร.ธัญบุรี เตรียมพร้อมออกนอกระบบปี’ 64

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมทบทวนการบริหารงานของ มทร.ธัญบุรี โดยมีสภามหาวิทยาลัยกับตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ทั้งยังได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะออกไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันพบว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี มีพนักงาน 70% และข้าราชการ 30% คาดว่า ในอีก 5 ปี จะเหลือข้าราชการเพียง 10% เพราะเกษียณอายุราชการ ขณะเดียวกันในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น มีการบริการงานวิชาการภายนอกเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า คณาจารย์และมหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่เข้มแข็งขึ้นในด้านนี้

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในเรื่องของงบประมาณ ขณะนี้ได้รับงบประมาณจากรัฐประมาณ 60% และอีก 40% มหาวิทยาลัยจัดหารายได้เอง ซึ่งในอนาคตตัวเลขดังกล่าวจะสลับกัน โดยตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดหารายได้ได้เอง 60% และขอรับการจัดสรรจากรัฐเหลือเพียง 40% ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่สามารถแข่งขันได้ และการออกนอกระบบ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีตัวชี้วัดหรือกำหนดการทำงาน ต่อไปการเบิกจ่ายผลตอบแทนจะต้องพิจารณาตามศักยภาพ ทุกๆ ภาคส่วนของมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาและก้าวไปด้วยกัน เพราะหากเราไม่พัฒนาให้มีคุณภาพมหาวิทยาลัยก็จะไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ได้

“จากการพูดคุย และดูข้อมูลอย่างรอบด้านที่ประชุมได้สรุปร่วมกันว่าใน 2 ปีนี้ มทร.ธัญบุรี จะอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ และในปี 2562 จะต้องมีการทบทวนแผนงานที่ทำว่าสามารถดำเนินได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ หากทำได้ตามแผน ในปี 2564 มทร.ธัญบุรี ก็จะก้าวออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นับแต่นี้ไปมหาวิทยาลัยจะต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกภาคส่วน และทำกฎระเบียบต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยก็ยังดีที่เรื่องการออกนอกระบบไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่เหมือนกับเมื่อ 5- 10 ปีที่ผ่านมาที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจ” นายประเสริฐ กล่าวและว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพยามยามที่จะพัฒนา และมีเป้าหมายการออกไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐมากขึ้น เห็นได้จากการมีงานวิจัยจากภายนอกมากขึ้น

Credit  มติชน