โควตา ปวช. ปวส ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ปวช. และ ปวส.

เปิดรับสมัครถึง 15 กันยายน 2560

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาจัดสรรให้โควตาประจำปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร (ระบบสอบตรงสำหรับ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th)

2. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคณะ/สาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบโควตาสำหรับ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561โดยศึกษารายละเอียดคุณวุฒิและคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th

3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบโควตาสำหรับ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก